هدف مراجعان از مشاوره

هدف مراجعان از مشاوره:

1. آشنا نیستند و برای سرگرمی یا کنجکاوی می‌آن!

و اکثرا آشنا هستند:

2. امتحان کردن مشاور
3. تخلیه روانی و کاستن از فشار روانی (سنگ صبور شدن مشاور)
4. درخواست تحقیر شدن خودشان و ملامت و عتاب و خطاب شنیدن
5. نصیحت و موعظه شنیدن
6. اطمینان از راهی که انتخاب کرده اند.
7. مقایسه شیوه و نسخه‌ی دو مشاور با هم برای اطمینان
8. وقت‌کُشی (احساس تشخّص کاذب با مراجعات مکرر بدون عمل کردن)

9. درخواست وساطت از مشاور برای صحبت با دوست، والدین یا مسئولان مدرسه
10. خوش‌نمایی نزد مشاور
11.  حلّ مشکل دیگری و گزارش از مشکل دیگری
12.  درخواست تشخیص مشکل
13.  درخواست راهنمایی
14.  با هدف پیشگیری
15.  و ... .

 

/ 0 نظر / 27 بازدید