بزرگترین جنایت در حق کودکان

 

بزرگترین جنایت در حق کودکان این است که به آنها بگوییم:  اگر کار بد بکنی به جهنم میروی! کودکان را نترسانید.  بگذارید اگر قرار است انسان خوبی باشند از روی ترس نباشد.-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

بزرگترین جنایت در حق کودکان این است که به آنها بگوییم:  اگر کار بد بکنی به جهنم میروی! کودکان را نترسانید.  بگذارید اگر قرار است انسان خوبی باشند از روی ترس نباشد.-مشاوره مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کوهسرخ

 

/ 0 نظر / 15 بازدید